SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE PODJETJA EWOPHARMA D.O.O.
POLETNE PERSKINDOLOVE IGRE – SLOVENIJA 2021

1. člen
(organizator nagradne igre)

Organizator Facebook in Instagram nagradne igre »Poletne Perskindolove igre – Slovenija 2021« je Ewopharma d.o.o., Cesta 24. Julija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook (v nadaljevanju: Facebook) ter družabnim omrežjem Instagram (v nadaljevanju: »Instagram«) in ni v nobenem primeru sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnima omrežjema Facebook in Instagram. Za vsebino strani je izključno odgovoren organizator in ne Facebook ali Instagram. Facebook in Instagram ne prevzameta nobene odgovornosti v zvezi z nagradno igro.

2. člen
(trajanje nagradne igre)

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 23. aprila 2021 do vključno 23. julija 2021 do 8. ure zjutraj.

3. člen
(Pogoji sodelovanja v nagradni igri)

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da
(i) na svojem profilu socialnega omrežja Facebook objavijo Facebook objavo (post) ali Facebook zgodbo (story) ali
(ii) na svojem profilu socialnega omrežja Instagram objavijo Instagram objavo (post) ali Instagram zgodbo (story)

pri čemer morajo udeleženci v vsakem primeru
– objaviti sliko ali videoposnetek, ki vsebuje izdelek ali logotip Perskindol,
– na objavi (postu) ali zgodbi (story-ju) dodati ključnik (hashtag) #SODELUJZA1000€ ali #SodelujZa1000Eur ali #SodelujZa1000€, ter
– na objavi (postu) ali zgodbi (story-ju) označiti @PerskindolSlovenija.

Sodelujejo lahko tudi osebe, ki imajo zaklenjen (zasebni) profil, pod pogojem, da nam pošljejo svojo sliko (screenshot) Facebook/Instagram objave (post-a) ali zgodbe (story-ja), z vsemi obveznimi elementi, navedenimi zgoraj, na naslov elektronske pošte: info@perskindol.si. Organizator bo prejeto sliko (screenshot) nato objavil in delil na svojem Facebook ali Instagram profilu PerskindolSlovenija.

Udeleženec nagradne igre lahko sodeluje samo enkrat v celotnem obdobju trajanja nagradne igre. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da objavljeno Facebook oz. Instagram objavo (post) ali zgodbo (story) udeleženca objavi (repost-a) večkrat.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov, katerega morajo na zahtevo predložiti organizatorju. Organizator ima pravico do preverjanja pristnosti pisnega soglasja.

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo ta Splošna pravila in pogoje nagradne igre podjetja Ewopharma d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji), so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo zlasti: strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, zaposleni pri organizatorju ali partnerskih podjetjih organizatorja in njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci).

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da objava ni bila vsebinsko primerna ali, da je do kogar koli žaljiva.

4. člen
(nagrada)

V okviru nagradne igre bomo udeležencem podelili naslednje nagrade:
– 1x bon za 1.000,00 EUR podjetja Intersport ISI d.o.o. (»glavna nagrada«),
– 5x bon Selectbox v vrednosti cca 49,80 EUR.

5. člen
(izbira nagrajenca)

Izmed udeležencev bo organizator izžrebal enega nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado (t.j. bon za 1.000,00 EUR podjetja Intersport ISI d.o.o.). V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre. Žrebanje nagrajenca nagradne igre bo potekalo dne 23. julija 2021, nagrajenci pa bodo objavljeni najkasneje 25. julija 2021 na Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija.

Izmed preostalih prejetih slik bo tričlanska komisija, imenovana s strani organizatorja, izbrala pet (5) najbolj kreativnih slik. Navedeni udeleženci bodo prejeli bon Selectbox v vrednosti cca 49,80 EUR. V izboru sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre. Nagrajenci bodo znani najkasneje 25. julija 2021 in objavljeni na Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija.

Posameznik se tekom trajanja nagradne igre lahko izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@ewopharma.si, v katerem mora navesti svoje podatke. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo, razen podatkov, ki jih organizator mora hraniti zaradi dokazovanja preklica sodelovanja v nagradni igri.

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

6. člen
(potek žrebanja in izbire nagrajencev, obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade)

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo dne 23. julija 2021 na sedežu organizatorja nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. Evidenca ali zapisnik se hranita na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Dne 23. 7. 2021 bo potekala tudi izbira 5 (petih) najbolj kreativnih slik, ki jih bo izmed vseh sodelujočih izbrala tri članska komisija, imenovana s strani organizatorja. Izbira najbolj kreativnih slik je v celoti stvar subjektivne ocene in presoje imenovane komisije. O izbiri bo komisija vodila zapisnik, ki se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook ali Instagram strani posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov in davčno številko). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici Facebook ali Instagram strani Perskindol Slovenija, organizatorju posredovati v njegov nabiralnik svoje zgoraj navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v Facebook ali Instagram nabiralnik.

Če se nagrajenec v 7 dneh ne odzove ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov, oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico zahtevati nagrado, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade, udeleženec pa je ni upravičen zahtevati. Organizator je v tem primeru prost svojih obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Ob zaključku nagradne igre bo na Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija objavljeno ime nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo in objavo imena in priimka in kraja bivanja na časovnici Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svoje slike ali videoposnetka na Facebook in/ali Instagram strani Perskindol Slovenija.

7. člen
(davčna obravnava nagrade)

Vrednost nagrad presega 42 eur, kar predstavlja dosežen dohodek (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

8. člen
(zasebnost in varstvo podatkov)

Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook ali Instagram, ampak organizator Ewopharma d.o.o. kot upravljavec Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija.

Organizator Ewopharma d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti organizatorja (https://www.ewopharma.si/politika-zasebnosti/).

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje posredovane osebne podatke za potrebe izvedbe nagradne igre in za namene obveščanja o akcijah, novostih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
• elektronski naslov (za potrebe obveščanja o akcijah, novostih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih ter sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
• ime in priimek, naslov, kraj bivanja in davčna številka (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah, obveščanja o načinu prevzema nagrad ter plačila akontacije dohodnine; za namen obveščanja, dostave nagrade in plačila akontacije dohodnine mora organizator podatke deliti s tretjimi osebami; ime in priimek se objavita na Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija).

Nagrajenec s posredovanjem osebnih podatkov organizatorju daje osebno privolitev, da se njegovi podatki uporabijo za namen plačila akontacije dohodnine in objave na Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi ter druge pravice, ki jih določajo predpisi veljavni v Republiki Sloveniji.

Podatke organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so urednik spletne strani organizatorja, Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija in odgovorni za dostavo nagrad ter pristojni finančni urad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Organizator se bo z nagrajencem (prejemnikom glavne nagrade) dogovoril tudi za slikanje v živo, približno mesecu dni po objavi. Nagrajenec bo v roki držal plakat/tablo »Glavna nagrada 1000€ bon v Intersportu«. Sliko nagrajenca lahko organizator brez omejitev uporablja v marketinške namene.

9. člen
(ostale določbe)

Udeleženci nagradne igre hkrati s temi splošnimi pogoji sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti, o čemer bodo tekom trajanja nagradne igre udeleženci obveščeni preko Facebook ali Instagram strani Perskindol Slovenija.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani Perskindol Slovenija.

10. člen
(reševanje sporov)

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen
(Veljavnost pravil)

Ta pravila začnejo veljati 23. 4. 2021.

Ljubljana, 9. 4. 2021.

Ewopharma d.o.o.